دکتر محمد شریعتی، متخصص پزشکی اجتماعی

در سال ۱۳۴۴ در شاهرود به دنیا آمد. دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه تهران طی کرده و برای انجام طرح نیروی انسانی به یکی از روستا های شاهرود رفت، دوره عالی بهداشت(MPH) را نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دوره تخصص را در دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراند. در پست ها و موقعیت های مختلفی که به ایشان واگذار می شد منشاء خدمات ارزشمندی بوده اند. سوابق ایشان در پایین لیست شده است. ایشان استاد تمام گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و هم اکنون مدیر گروه آموزش تخصص پزشکی خانواده هستند. نامبرده عضو ثانویه گروه آموزش پزشکی و گروه سلامت الکترونیک دانشگاه نیز می باشند

سوابق شغلی

 • حال1382

  عضو هیأت علمی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • حالاز بدو تأسیس

  مدیر گروه آموزشی پزشکی خانواده

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • حال1391

  عضو ثانویه گروه آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • حال1398

  عضو ثانویه گروه سلامت الکترونیک

  دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • 13981396

  قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • 13961394

  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • 13981392

  مدیر گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهرا ن

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • 13911388

  قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • 13881385

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

 • 13851383

  رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دانشگاه

  دانشگاه عل.م پزشکی تهران

 • 13831381

  مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای دانشگاه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 • 13811379

  معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی

  پژوهشکده علوم بهداشتی تهران

 • 13771375

  معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

سوابق تحصیلی

 • دکترای حرفه ای 1374

  پزشکی عمومی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • گواهی عالی بهداشت 1378

  دوره MPH

  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • بورد تخصصی 1381

  تخصص پزشکی اجتماعی

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • فلوشیپ 2004

  Health Care Management and Facility Management

  Karlsruhe University, Germany

 • دوره تکمیلی 1382

  دوره جامع سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

  سازمان مدیریت صنعتی کشور

 • دوره تکمیلی 1383

  دوره سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

  مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران

 • دوره تکمیلی 2005

  Basics, Structure, & Documentation of Quality management System in accordance with ISO 9000: 2000 Series

  TUV Academy (IRAN)

 • دوره تکمیلی 2005

  Internal Quality Audit Base on Requirements of ISO 9000: 2000 Series

  TUV Academy (IRAN)