دروس دانشگاهی تدریس شده برای دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف

 • حال1396

  پایش، ارزشیابی و نظام پرداخت: در ارائه خدمات سلامت

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1391

  رویکرد های کلیدیِ اصلاح نظام سلامت در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1391

  برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع راهکار اصلاح نظام سلامت

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1388

  مدیریت در سیستم های آموزشی و بهداشتی، درمانی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1391

  تحولات در نظام ارائه خدمات سلامت

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1387

  ساختار، اهداف و عملکرد نظام سلامت

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1388

  پژوهش های کیفی Qualitative Research در حوزه سلامت و علوم پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1389

  حمایت طلبی Advocacy برای ارتقای سلامت

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1389

  پرونده الکترونیک سلامت EHR و سیستم اطلاعات مدیریت MIS

  دانشگاه علوم پزشکی تهران و ...

 • حال1389

  ارائه سخنرانی موثر

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • حال1392

  روش های تدریس پیشرفته

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • حال1387

  اصلاحات نظام سلامت

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • حال1390

  مدیریت، رهبری و اقتصاد آموزش

  دانشگاه علوم پزشکی تهران