تهیه شده توسط دکتر محمد شریعتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران