ارائه شده در شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت، فرهنگستان علوم پزشکی. ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹