ارائه آقای دکتر شریعتی در جلسه مشترک معاونین آموزشی و دانشجویی