دکتر محمد شریعتی تدریسِ سلامت روان برای دانشجویان پزشکی