در این فیلم آموزشی متد ۸ مرحله ای تدریس غیر حضوریِ SHARIATI توسط خود ایشان ارائه می گردد