راهنمای یادگیری کلیات مطالعات کیفی

راهنمای یادگیریِ مطالعات کیفی برای دانشجویان شرکت کننده در دوره تهیه شده است