خلاصه CV انگلیسی دکتر شریعتی از این لینک قابل دریافت است

خلاصه CV ایشان به انگلیسی از این لینک قابل دریافت است